การพูดสนทนา

การพูดสนทนา

0000066

     การสนทนาเป็นการส่งสารและรับสารที่ง่ายที่สุด ทำได้รวดเร็วที่สุดแต่ก็มีบทบาทสำคัญ มากในชีวิตประจำวัน เพราะมนุษย์เราจะต้องพบปะพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น

การสนทนาเป็นกิจกรรมระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น กิจกรรมนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้ที่มีศิลปะในการสนทนาย่อม เป็น ผู้ที่มีเสน่ห์ในตัวเอง มีคนอยากคบหาสมาคมอยากพูดคุยติดต่อด้วย ถึงแม้ว่า การสนทนาจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของคนทั่วไป ไม่ได้ มีกฎเกณฑ์ตายตัวที่จะต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดก็ตาม ผู้ที่สนทนาก็ควรจะใช้ไหวพริบของตนพิจารณาว่า ควรจะพูดอย่างไร สนทนาอย่างไรการสนทนานั้นไม่ได้หมายถึงการพูด เท่านั้น แต่หมายถึงการฟังด้วย ผู้สนทนาที่ดีไม่ใช่ผู้ที่พูด เป็นอย่างเดียว แต่ต้องฟังเป็นด้วย คือตั้งใจฟัง ยอมรับฟัง และทนฟังผู้อื่นได้ โดยทั่วไปก็ใช้หลักการพูด ทั่ว ๆ ไปนั่น เอง คือต้องพิจารณาผู้ฟัง จุดประสงค์ในการพูด โอกาสและเรื่องที่จะพูด เรื่องที่จะพูด ควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เป็นเรื่องที่เหมาะกับกาลเทศะและเหตุการณ์ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้พูด หรือผู้ฟัง เวลาสนทนาควรใช้ภาษาที่สุภาพมีมารยาทดีไม่พูด เสียคนเดียว ไม่พูดจาโอ้อวดตัว มีกิริยาสุภาพอ่อนโยน เป็นต้น

0000066

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s