การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์

0000066

     การสัมภาษณ์ คือการสนทนาอย่างมีแผนล่วงหน้า ไม่ใช่การซักถามอย่างฝ่ายหนึ่งเป็นโจทก์ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลย การพูดแบบสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้แจ่มแจ้ง เป็นการสื่อสารของผู้รู้ข้อมูลหรือมี

ประสบการณ์ในเรื่องนั้น รูปแบบของการสัมภาษณ์ คือการพูด ซักถามแสดงความคิดเห็นระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือฝ่ายที่ถาม และฝ่ายที่ตอบคำถามผู้สัมภาษณ์ หรือฝ่ายที่ถามจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน เพื่อเตรียมคา ถามได้ตรง ใช้ภาษาได้ดี คือพูดจาได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตั้งคำถามไดเหมาะกับ เวลาที่กำหนดให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และวางตัวได้เหมาะสม ไม่แสดงตัวว่า มีความรู้ความสามารถมากกว่า ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ฟังคนอื่น ๆผู้ให้สัมภาษณ์ หรือฝ่ายที่ตอบคำถาม จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ ต้องมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่องที่จะสัมภาษณ์ มีความเต็มใจและพึงพอใจที่จะให้สัมภาษณ์ เนื่องจากการสัมภาษณ์นั้นก็คือการเปิดเผยเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รู้และเข้าใจเรื่องนั้น ๆอย่างละเอียด ชัดเจนและแจ่มแจ้งนั่นเอง

การสัมภาษณ์มีทั้งแบบที่ไม่เป็นพิธีการ และเป็นพิธีการ การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นพิธีการมักไม่มีการกำหนดวันเวลาสถานที่ และเรื่องที่จะสัมภาษณ์แต่จะอาศัยโอกาส เช่น นักข่าวสัมภาษณ์บุคคลสำคัญๆ การสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป และการส่งแบบสอบถามหรือซักถามทางสื่อมวลชน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทั้งหมดก็ได้วิธีการสัมภาษณ์ก็อาจเป็นไปอย่างรีบด่วน เพราะต้องการความรวดเร็ว และอาจจะไม่มีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า แต่จะคิดขึ้นมาในตอนนั้นเลย ส่วนการสัมภาษณ์แบบที่เป็นพิธีการนั้น จะมีการนัดหมายกันก่อน เช่น การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ในที่ประชุม ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้า ต้องกำหนดเรื่องที่จะสัมภาษณ์ให้พร้อม การสัมภาษณ์แบบนี้มีการจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือแถลงข่าวที่ประชาชนทั่วไปสนใจ การสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีการกำหนดบุคคลผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน ก็ถือว่า เป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นพิธีการเช่นเดียวกัน

0000066

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s